Regulamin sklepu internetowego

 

Sklep internetowy www.salonikfuterkowy.pl , prowadzony jest przez Brygidę Albertini. Siedziba firmy znajduje się pod adresem: 83-000 Pruszcz Gdański ul. Jana z Kolna 5 / S 12. Firma jest zarejestrowana pod numerem  NIP: 5861767734  Regon: 361422980  Adres email do korespondencji : albertini@salonikfuterkowy.pl , telefon +48505432935.

Regulamin zakupów

1. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.salonikfuterkowy.pl

2. Wszystkie produkty/usługi oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.salonikfuterkowy.pl  są cenami brutto. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Na każdy sprzedany towar/usługę wystawiany jest paragon fiskalny lub na życzenie klienta fakturę.

5. Klient zamawiając towar ma do wyboru trzy rodzaje płatności: przelew bankowy, przelew za pośrednictwem systemu Payu oraz przesyłkę za pobraniem płatną przy dostarczeniu przez kuriera.

Opłata za przesyłkę przy wyborze płatności przelewem oraz przez system payu wynosi 10,00 PLN.

Opłata za przesyłkę za pobraniem, wynosi 15,00 PLN.

W przypadku odbióru towaru w siedzibie firmy brak kosztów przesyłki.

6. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem  firmy kurierskiej. Towar wysyłany jest niezwłocznie po otrzymaniu płatności – w przypadku wybrania formy płatności przelewem lub niezwłocznie po otrzymaniu i potwierdzeniu zamówienia – w przypadku wybrania formy płatności za pobraniem.

7. Przy niektórych towarach/usługach podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia do jego realizacji.

Wyroby ze skór futerkowych podlegają naturalnemu procesowi wycierania włosa podczas użytkowania. Jeśli podczas użytkowania wyrób zostanie uszkodzony możemy podjąć się  naprawy w ramach odrębnej usługi. Warunki takiej usługi ustalane są indywidualnie po zapoznaniu się z uszkodzeniem.

8. Wyroby oferowane przez Salonik futerkowy wykonywane są z najwyższą starannością.

9. Zakupione produkty należy przechowywać w odpowiednich warunkach i pielęgnować, dostosowanymi odpowiednimi środkami do czyszczenia.

10. Zgodnie z USTAWĄ z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) a w szczególności zgodnie z Art. 27 Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Cytowanej Ustawy.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach zawartych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

  3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  4. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

  5. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów,

12. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane kupujący może nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

13. Jeśli zdecydujesz się rozstrzygnąć spór poza sądowo, skorzystaj z platformy:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&Ing=PL , lub skontaktuj się z nami.

14. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

15. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Salonik futerkowy. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

 

                                       WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

    (formularz ten należy sporządzić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Ja................................................................. informuję o odstąpieniu od umowy

kupna/sprzedaży następujących rzeczy......................................................

Data zawarcia umowy/odbioru..................................................................

Do formularza załączam paragon Nr: .........................................................

Adres konsumenta.....................................................................................

Data zwrotu...............................................................................................

Nr konta bankowego..................................................................................


Formularz jest przesyłany w wersji papierowej wraz z rachunkiem i zwracanym towarem w ciągu 14 dni od zakupu:


                                                                                                                                 ....................................

                                                                                                                                          Podpis klienta


INFORMACJA O USŁUGODAWCY PŁATNOŚCI (TPAY.COM) ORAZ WARUNKACH USŁUGI ŚWIADCZONEJ NA ODLEGŁOŚĆ Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4 798 500,00 PLN (wpłacony w całości) (dalej: KIP) informuje niniejszym, że:
1. konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z KIP czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
2. usługa płatnicza świadczona przez KIP za pomocą www.tpay.com jest dla konsumenta całkowicie nieodpłatna i nie obciąża konsumenta żadnymi kosztami;
3. usługa świadczona jest na żądanie konsumenta natychmiastowo po zainicjowaniu transakcji, tj. przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy pomiędzy KIP a konsumentem;
4. konsument realizuje transakcję w następujący sposób:
a) w przypadku e-przelewu konsument jest zobowiązany umieścić identyfikator transakcji w tytule przelewu bankowego wykonywanego na konto bankowe serwisu pod rygorem niezrealizowania danej płatności, w przypadku e-transferu identyfikator uzupełniany jest przez bank; konsument winien zachować unikalny identyfikator transakcji dla celów kontroli stanu tej płatności;
b) każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych serwisu jest dedykowana na realizację wyłącznie tej transakcji, której identyfikator został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku podania przez konsumenta w tytule przelewu bankowego błędnego identyfikatora transakcji, KIP nie ponosi odpowiedzialności za cel na jaki pójdą wpłacone środki;
c) po dokonaniu przez konsumenta wpłaty, serwis niezwłocznie potwierdza w banku wykonanie płatności;
d) niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności serwis informuje konsumenta i portal odbiorcy płatności o poprawnym wykonaniu płatności;
e) obsługa każdego z wykazanych banków może być okresowo wyłączana w serwisie, w szczególności w okresie przerw w przekazywaniu przelewów między kontami wewnętrznymi danego banku, a także w okresach niedostępności konta serwisu w takim banku poprzez Internet.
5. świadczenie usługi płatniczej przez KIP nie jest związane z żadnymi dodatkowymi kosztami (ponad zwykłe koszty) ponoszonymi przez konsumenta wynikającymi z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość; koszty o których mowa w zdaniu poprzedzającym, konsument ponosi we własnym zakresie;
6. prawem właściwymi, które stanowi podstawę dla stosunków KIP z konsumentem przed zawarciem umowy na odległość i po jej zawarciu jest prawo polskie;
7. z uwagi na wyrażone w umowie żądanie konsumenta wykonania przez KIP usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy, konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.